در تعریف یک وب سایت خبری باید گفت سایت خبری سایت است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار در موضوعات مختلف مانند اخبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و غیره در آن قرار گیرد. وبسایتی که پیش روی شماست، یک سایت خبری در دسته ورزشی ست و به صورت تخصصی به مسائل ورزشی می پردازد.