یک تیم طراحی می تواند کسب و کار طراحی سایت شما را به قله های موفقیت برساند و یا آن را با شکست مواجه کند. گردآوری بهترین افراد برای موفقیت یک پروژه طراحی سایت بسیار مهم است، که در آنبرگ این مهم رنگ حیاطی دارد. نقش آنها، ابزارها و روش هایی که به کار می برند، و توانایی آنها برای برقراری تعادل مناسب میان خلاق بودن و داشتن یک استراتژی ثابت، تاثیر به سزایی در موفقیت یا عدم موفقیت تیم شما خواهد داشت.